اعضاي هيئت مديره

اعضای اتحادیه

علي جليلي - دبیر اتحادیه

علی جلیلی – رئیس اتحادیه محمد پور عبدالله – نائب رئیس اول اتحادیه حبیب ژیان آذر – نائب رئیس دوم اتحادیه  محسن ستارکیا – دبیر اتحادیه مجید جهانی – خزانه دار اتحادیه جلال یعقوبی بقاء – بازرس اتحادیه مهدی جعفرزاده -مدیر اجرایی اتحادیه

ادامه مطلب »

اعضای اتحادیه از سال ۹۰ تا ۹۴

حبيب ژيان آذر - رئیس اتحادیه

  حبیب ژیان آذر – رئیس اتحادیه    محسن ستارکیا – معاون اتحادیه   علی جلیلی – دبیر اتحادیه   سیدعلی رضوی زاده – خزانه دار اتحادیه   عزیز جودی – بازرس اتحادیه   مهدی جعفرزاده -مدیر اجرایی اتحادیه

ادامه مطلب »
theme