بخشنامه ها

اخذ كارت مباشرت و مهارت كاركنان واحد صنفي

آموزش فني خودروهاي نسل جديد

حضور كاركنان فاقد كارت مباشرت و مهارت فني در واحدهاي صنفي فاقد اعتبار قانوني مي باشد. اين افراد حق ارائه خدمات به مشتري را ندارند و در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل و شكايت في نفسه محكوم به پرداخت خسارت خواهند بود. لذا تمامي پرسنل شاغل واحدهاي صنفي بايد حداقل كارت مهارت فني از اتحاديه دريافت كرده باشند.

ادامه مطلب »
theme